Other Currencies

Victor Hugo in Armenian Translation

Եղբայրը եղբօր դէմ, e.g. Eghbayry' eghbo'r de'm [Mes Fils].

T'iflis (Թիֆլիս) [Tbilisi]: Hratarakowt'iwn Ande'rso'ni (Հրատարակութիւն Անդէրսօնի) [Publication by Anderson] E'leqtasharjh tparan «Herme's» y'nker. (Էլեքտաշարժ տպարան «Հերմէս» ընկեր.) [“Hermes” Printing House], 1905. Octavo (22 × 15 cm). Original printed wrappers; 48 pp. General wear and fraying to edges of wrappers; more significant toning and chipping to lower margin of front wrapper, with small loss; some toning to text; still good or better.

Second Editon of the Armenian translation of Victor Hugo’s novel, Mes Fils.

As of February 2023, we can only trace the copy at the Armenian National Library.

Book ID: 52688

Price: $125.00